Prometeusz

by Infernal Bizarre

/
  • Streaming + Download

    Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.

      name your price

     

1.
2.
3.
4.

credits

released March 16, 2015

tags

license

all rights reserved

about

Infernal Bizarre Lowicz, Poland

The roots of the band reach back to the end of 90. After few concerts and changes in staff members, the project slowly lost momentum (private and professional life). Proper reactivation occurred in mid of 2012 - in changed crew and with new material, the Infernal Bizarre takes decision to attack again. The band operates in widely understood climates of metal - of melodic motives for heavy riffs. ... more

contact / help

Contact Infernal Bizarre

Streaming and
Download help

Track Name: Infernal Bizarre - Czas zabijania/A time to kill
CZAS ZABIJANIA

Nie wiem co czeka mnie w krainie wiecznej wojny
Ściskam na szyi krzyż, patrząc niespokojnie
Czy wygram z przeznaczeniem, czy poddam się bez walki
Słysze wewnętrzny głos - zabijaj szybko, sprawnie

Widziałem ból, widziałem łzy
Widziałem śmierć i krzyki przerażonych
I znów nie mogłem w nocy spać
Czy wszystko będzie kiedyś przebaczone

Jeszcze więcej wojny
Jeszcze więcej śmierci

To nie był raj, to nie był raj, to nie był raj
To nie raj

Jest kraj gdzie inny rządzi bóg
I ludzie nie są wolni
Gdzie prawem ostry pocisk jest
Niewinnym śmierć grozi

Gdy przyjaciele ziemie skropią krwią
Gdy ciągle walczę z niewidzialnym wrogiem
Gdy przypominam sobie matek twarz
Gdy płaczą nad wolności grobem

To był strach, to był strach, to był strach przed śmiercią

Jest kraj gdzie inny rządzi bóg
I ludzie nie są wolni
Gdzie prawem ostry pocisk jest
Niewinnym śmierć grozi

A TIME TO KILL

I don't know what awaits me in the land of eternal war
I embrace the cross on my neck, looking anxiously
Will I win the purpose or give up without the fight
I hear the inner voice - kill quickly, efficiently

I've seen the pain, I've seen the tears
I've seen the death and screams of terrified
And again I could not sleep at night
Will things ever be forgiven once

Yet more war
Even more death

That wasn't paradise, was no paradise, that wasn't paradise
No paradise

There's a land where another god rules
And people are not free
The place where law a sharp bullet is
Threatens innocent death

While friends sprinkle the blood on ground
While I still fight an invisible enemy
While mothers' faces I recall
That are crying over freedom grave

That was fear, the fear, that was fear of death

There's a land where another god rules
And people are not free
The place where law a sharp bullet is
Threatens innocent death
Track Name: Infernal Bizarre - Młodość za wolność/Youth for freedom
MŁODOŚĆ ZA WOLNOŚĆ

Oddali - młodość za wolność
Wierzyli - w honor i godność
Zamknięci - w szponach oprawców
Stanęli - mężnie by walczyć

Zwaliska domów, wąwozy gruzów
Dogasające szkielety kamienicy
Pomiędzy nimi młodość idzie w bój
Na barykady bronić swej stolicy

Idzie w bój, w bój po śmierć
Idzie w bój, po śmierć

Nie dla nich był zwycięstwa blask
Brak amunicji, wsparcia i żywności
Nie dla nich długowieczności czas
Zostali sami na polu bitwy

Cmentarze w parkach, cmentarze na ulicach
Głodne sieroty i zrozpaczone matki
Bez żadnych szans, bez resztek szans
Pozostał tylko kanał martwych

Kanał martwych
Kanał martwych

Idzie w bój, w bój po śmierć
Idzie w bój, po śmierć

Byli solą tej ziemi
Duchem niezwyciężeni
Pamięć po nich zostanie
Bohaterskie Powstanie

Idzie w bój!!!


YOUTH FOR FREEDOM

They gave - youth for freedom
They believed - in honor and dignity
Locked - in clows of the torturers
They stood - manfully to fight

Ruins of houses, gorges of rubbles
Dying skeletons of building
Between them the youth goes into battle
To the barricades to defend their capital

Goes into battle, battle for death
Goes into battle, for death

Not for them the glow of victory
No ammunition, support nor food
Not for them the longevity of time
Left alone on the battlefield

Cemeteries in parks, cemeteries on the streets
Hungry orphans and desperate mothers
No chances, no remnant chances
Remained only the sewer of deads

Sewer of deads
Sewer of deads

Goes into battle, battle for death
Goes into battle, for death

They were salt of this earth
Spirit invincible
Memory of them will remain
The heroic Uprising

Goes into battle!!!
Track Name: Infernal Bizarre - Na zgliszczach marzeń/On the ashes of dreams
NA ZGLISZCZACH MARZEŃ

Na zgliszczach marzeń krew
Na zgliszczach marzeń krew

Żal - ziemski życia cierń, otrutych złudzeń czas
Głos - wewnętrzny głos, bluźnierczy krzyk
Płonący krzew na zgliszczach marzeń krew
Umarłych krew, pierwotny grzech - nakazów
Ksiąg i świętych znaków dni
Stracone dni, skłócony podążam ścieżką przeznaczenia

Ostatni raz modlitwy ton usłyszysz w niemych ustach
Ostatni raz błagalny gest, niemocy płacz zobaczysz
W pustych oczach

Jak Prometeusz rozświetlam drogę śmierci
Ogniem pożogi, zniszczenia, niepamięci
Świat - wasz świat, wasz świat, wasz świat
Spalony w popiół ląd

Wasz świat

Ostatni raz modlitwy ton usłyszysz w niemych ustach
Ostatni raz błagalny gest, niemocy płacz zobaczysz
W pustych oczach

Oczach, oczach
Oczach, oczach, oczach

Na zgliszczach marzeń krew!!!

ON THE ASHES OF DREAMS

Blood on the ashes of dreams
Blood on the ashes of dreams

Regret - thorn of earthly life, poisoned illusions time
Voice - an inner voice, blasphemous cry
Burning bush, blood on the ashes of dreams
Blood of the deads, original sin - of warrants
Of books and days of sacret signs
Lost days, I follow the path of destiny at odds

The last time You'll hear the prayers in silent mouth
The last time imploring gesture, You'll see powerlessness cry
In empty eyes

Like Prometheus I illuminate the way of death
By fire conflagration, ravages, oblivions
The world - Your world, Your world, Your world
Burnt into ashes land

Your world

The last time You'll hear the prayers in silent mouth
The last time imploring gesture, You'll see powerlessness cry
In empty eyes

In eyes, in eyes
In eyes, in eyes, in eyes

Blood on the ashes of dreams!!!
Track Name: Infernal Bizarre - Pojednanie/The Reconciliation
POJEDNANIE

Narodzin krzyk - płacz
Kolejny rejs życia rzeką
Poznam ten świat - zobaczę zło
Uwierzę w fałsz, zaznam blizn cierpienia

Na straży zostałem sam
Atak proroków i ich oszczerstwa
Próbuję walczyć z nimi pod wiatr
Tworzą mnie blizny, ślepi zawistni

Walczę sam

Wiem że wiele mogę znieść
Figur cienie, zimny grób
Brak bliskości - martwe cele
Już nie wierzę w słodki raj
Gdzieś po latach spalę mosty
Zetnę gruby dębu pień
Z sobą sam pojednam się

Pojednam się z moim cierpieniem
Pojednam się z sensu istnieniem - spokoju stan
Pojednam się z moim cierpieniem
Pojednam się z sensu istnieniem - spokoju stan

Przegrałem walkę oddaję wam
Zmęczone ciało blizny wewnętrzne
Zostawcie moje szczątki dla skał
Niech je rozbiją, a wiatr poniesie

Jak pył

Jak pył
W nicości otchłań
Duszy zbawienie

Pojednam się z moim cierpieniem
Pojednam się z sensu istnieniem - spokoju stan
Pojednam się z moim cierpieniem
Pojednam się z sensu istnieniem - spokoju stan

Stan, stan, stan, stan!!!

THE RECONCILIATION

The scream of birth - cry
Another cruise the river of life
I'll know this world - I'll see the evil
I'll believe in lies, I'll taste the scars of suffering

I stayed alone on guard
Attacked by prophets and their slanders
I try to fight them against the wind
The scars create me, blind envious

I fight alone

I know that many I can stand
Shadows of figures, cold grave
Lack of proximity - dead aims
No longer believe in the sweet paradise
After the years I'll burn the bridges
I'll cut down the thick oak trunk
I'll reconcile with myself

I'll reconcile with my suffering
I'll reconcile with meaning of existence - tranquility mark
I'll reconcile with my suffering
I'll reconcile with meaning of existence - tranquility mark

I lost the fight, I give you back
my tired body, my inner scars
Leave my remains, leave it for rocks
Let them be smashed and wind shall bear

Like dust

Like dust
In the abyss of nothingness
Redemption of soul

I'll reconcile with my suffering
I'll reconcile with meaning of existence - tranquility mark
I'll reconcile with my suffering
I'll reconcile with meaning of existence - tranquility mark

Mark, mark, mark, mark!!!